Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/41399
Title: Al-Qardh fi daui surah al-baqarah
Other Titles: surah al-baqarah
Authors: Agung ramadhan
Advisors: Ahmad Kusjairi Suhail
Issue Date: 17-Sep-2018
Publisher: Fakultas Dirasat Islamiyah
Abstract: agama Islam adalah agama yang sempurna, agama Islam juga mengatur hubungan masalah Ibadah, Akidah, Akhlak dan Muamalah. Dalam bermuamalah Islam telah mengatur segala sesuatunya dari segi rukun, syarat, dan hukumnya dll. Diantara pembahasan muamalah adalah Qardh secara hukum Islam didasarkan pada perintah dan anjuran agama supaya manusia hidup dengan saling tolong menolong dan saling membantu antar sesama dalam kebajikan. Seperti dalam firman Allah SWT ( Surat Al Maidah : ayat 2.)                  ) سورة المائدة: 2 (  Artinya:bertolong tolonglah kamu dalam kebaikan dalam melakanakan ketakwaan, dan janganlah kamu saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, Allah sangat keras hukumanya. Dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui urgensi qardh dalam muamalah, baik muamalah sesama muslim ataupun muamalah muslim dengan lainya.
Description: agama yang sempurna, agama Islam juga mengatur hubungan masalah Ibadah, Akidah, Akhlak dan Muamalah. Dalam bermuamalah Islam telah mengatur segala sesuatunya dari segi rukun, syarat, dan hukumnya dll.
URI: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/41399
Appears in Collections:Skripsi

Files in This Item:
File SizeFormat 
AGUNG RAMADHAN-FDI.pdf2.75 MBAdobe PDFView/Open


Items in UINJKT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.