Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 9545 to 9564 of 41404 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)Advisor(s)
12-Jan-2017Fa'aaliyah Al-Tathbiiq Al-Nadzariyyah Al-Taulidiyyah Al-Tahwiliyyah Inda Noam Chomsky Fii Ta'allum Al-Insya Lada Tullab Madrasah Al-Falah Al-Tsanawiyyah Al-Islamiyyah JakartaSofyan SauriN.lala Alawiyah, MA; Wati Susiawati, MA
25-Apr-2017Fa'aaliyah At-Taufiiq Baina Ath-Thariiqah As-Sam'iyyah Asy-Syafawiyyah wa Ath-Thariiqah Al-Mubaasyarah Fii Ta'liimi Mahaarah Al-Kalaam Ladaa Ath-Thullab Ash-Shofi Ats-Tsamin Fii Madrsah Al-Khairiyah Al-Mutawashithah Al-Islaamiyah JakartaRiri AisyaturridhoDrs. Syamsul Arifin, M.Pd.; Ubaid Ridlo, MA
-Fa'aaliyah istikhadaam ash-Shuwar fii ta'liimi al-mufradaat ladaa talaamidz ash-shafii al-khaamis min madrasah nuurul limaan al-ibtidaaiyyah al-Islamiyyah bifuun dalik arimSyarifudinSyamsul Arifin
13-Apr-2017Fa'aaliyah istikhdaam "picture and picture" fii ta'liim al qiraah ladaa talaamiidz as shaff al- 'aasyir bi madrasah pembangunan ats- tsanaawiyyah al- islaamiyyah jakartaIin InayatiProf. Dr. Ahmad Thib Raya, MA; Ubaid Ridlo, MA
3-Apr-2017Fa'aaliyah Istikhdaam Al Mu'jam Al Maudhuu'ii Fii Ta'liim Al Kitaabah Ladaa Talaamiidz Al Madrasah Al Mutawassithah Al Islamiyyah Al Hukumiyyah 7 JakartaKris PuspitariniMuhbib Abdul Wahab; Ubaid Ridlo
6-Mar-2018fa'aaliyah istikhdaam istiraatijiyyah alqiroo'ah alfa'aalah (SQ3R) fii ta'liimi mahaaratil qiroahWidayanti AlawiyahSyamsul Arifin; N. Lalah Alawiyah
12-Apr-2018Fa'aaliyah istikhdaam Lu'bah Kokami Fii Ta'Liimi Al-Mufradat bimadrasah Al-Mukhlishin Almutawasithah Al-islaamiyyah BogorAkbariah Noer RizaToto Edidarmo; Siti Uriana Rahmawati
13-Apr-2017Fa'aaliyah Istikhdam La'bu As-Shunduq (Box Game) Fii Ta'liim Al-Mufraadat Ladaa Talaamidz As-Shaff Ar-Raabi' "A" wa As-Shaff Ar-Raabi' "B" Bimadraasati Khoirul Huda Bedahan Sawangan DepokDurrotul BahiyahDr. Ahmad Dardiri, MA; Siti Uriana Rahmawati, M.Ag
15-Jun-2017Fa'aaliyah Ittibaa' At-Thoriiqoh Al-Bunyawiyyah At-Tahliiliyyah At-Tarkiibiyyah Fii Ta'liimi Al-Qiroo'ah wa Al-KitaabahSofaul WardahDr. Muhbib Abdul Wahab, MA; Zainal Muttaqien, MA
27-Nov-2018Fa'aaliyah Ittibaa' istirootijiyyah munaaqosyah al-majmuu'ah as-shogiroh "small group discussion" fi ta'lim al-kalaam bi Madrosah Roudhotul Muta'allimin Mampang PrapatanMishfa AfifaAhmad Dardiri; Zainal Muttaqin
30-Mar-2017Fa'aaliyah Ittibaa' Usluub At-Tafkiir Binasyaath Fii As-Siyaaq Al-Ijtimaa'ii (TASC) Fii Tarjamah An-Nushuush Al-'Arabiyyah Ladaa Talaamiidz Al-Madrasah Ats-Tsaanawiyyah Al-Islaamiyyah Al-Hukuumiyyah 4 JakartaFarishaMuhbib Abdul Wahab; Raswan
5-Oct-2012Fa'aaliyah ta'allum al-ciyaaq fi fa'lam al-mufdaradaatIrawan, AdeWahab, Muhbib Abdul
13-Apr-2017Fa'aaliyah Ta'liim Al-Mufradaat Bi Istikhdaam At-Ta'liim Al-Iliktruunii (E-Learning) Ladaa Talaamiidz Madrasah Pembangunan Al-Ibtidaaiyyah Al-Islaamiyyah JakartaDini ApriantiDr. Ahmad Dardiri, MA; N. Lalah Alawiyah, MA
17-May-2018Fa'aaliyah Ta'liim At Tarkiib Fii Dhoui An Nazhariyyah As-Suluukiyyah Ladaa Talaamiidz Ash-Shaf As-Saabi' Bimadrasah "Al-Falah" Al Mutawasithah Al-Islaamiyyah BekasiNUR FATIHATUR RIZQIYAHDr. Ahmad Dardiri, MA; Siti Uriana Rahmawati, MA
20-Jul-2016Fa'aaliyah ta'limil qiroo'ah al-jahriyah bistikhdaam thoriiqotul munaaqosyah bimadrosah daarul hikmah al-mutawasithoh al-islamiyah pamulangNur IlmiahSyamsyul Arifin
17-May-2017Fa'aaliyah Tadriis Mahaarah al-Qiraa'ah fii Madrasah Daarul Hikmah al- Mutawassithah al-Islaamiyyah PamulangNurhumairohAziz Fachrurrozi; Ahmad Royani, M.Hum.
28-Nov-2017Fa'aaliyah Tathbiiq Istiraatijiyyah Al Tadriis Al Nasyth Fii Tadriis Al Qowaa'id Al Nahwiyah Ladaa Thullaab Ma'had Al Sa'aadah Al Islaamiy Al 'Ashriy Bi SerangMawaddah IlmiahDr. Torkish Lubis, DES; Wati Susiawati, MA
2017Fa'aaliyah Thariiqah al-Qawaa'id wa at-Tarjamah fii Ta'liimi Tarjamati an-Nushuush al-'Arabiyyah Ladaa at-Thullaab fii Ma'hadi Sabiil Assalaam Kampung Utan CiputatAbdul Rosyadi1. Toto Edidarmo, MA; 2. Wati Susiawati, MA
7-Jun-2018Fa'aaliyah Thariiqah Iihaa'iyah Fii Tarqiyati Istii'aabi Al-Mufrodat Ladaa Talaamidz Madrasah Daar Al-Hikmah Al- Mutawassithah Al-Islamiyah PamulangSulchi AriesToto Edidarmo, M.A dan Wati Susiawati, M.A
3-Aug-2016fa'aaliyatu istikhdaami Ma'mali Al-Lughati Fii Mahaarati Al-Istimaai Fii As-Shofi Al-Awwali Fii Al-Madrosati Ats-Tsaanawiyati Al-Hukuumiyati 2 LebakAhmad Zaki-